Staff Details

Principal
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Shri. J. K. Ramteke Principal 13272 22/09/2016 30/06/2003 13/03/2023
Post Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Vacant PGT CHE PGT(CHE) 07/03/2020
Vacant PGT BIO PGT(BIO) 07/03/2020
Vacant PGT MATH PGT(Math) 07/03/2020
Vacant PGT HINDI PGT(Hindi) 07/03/2020
VACANT PGT ENG PGT(English) 28/03/2022
Shri. Santosh R Wattamwar PGT(CS) 53976 23/08/2018 05/09/2007 16/11/2022
Shri G.G. Bhagat PGT(Physics) 48282 03/08/2016 16/01/2012 17/11/2022
Trained Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
vacant TGT(P&HE) TGT(P&HE) 13/03/2023
VACANT TGT WE TGT(WET) 07/03/2020
VACANT TGT MATH TGT (Math) 28/03/2022
VACANT TGT AE TGT(AE) 28/03/2022
Shri Shailendra H. Pachghare TGT (LIB) 13239 11/06/2010 29/11/2003 13/03/2023
Shri Ashish N. Sonule TGT(ENG) 50794 26/08/2011 28/09/2007 16/11/2019
Mr Niranjan Saini TGT (Bio) 79686 28/08/2019 28/08/2019 16/11/2019
Mr Vipul Patankar TGT SST 79687 31/08/2019 31/08/2019 16/11/2019
Mr Baljeet TGT Sanskrit 79689 11/09/2019 11/09/2019 16/11/2019
Mr Manjit Mann TGT(Hindi) 82720 29/01/2020 29/01/2020 17/11/2022
Primary Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr Rahul V. Jumade PRT 9503 25/10/2021 13/09/2007 28/03/2022
Shri Pankaj J. Landge PRT 56906 28/09/2017 25/09/2014 13/03/2023
Ms Kiran S Bhagat PRT 68557 20/10/2021 16/10/2017 28/03/2022
Mrs Pooja B Bansod PRT 71746 23/10/2021 25/10/2017 28/03/2022
Shri Yogesh Sharma PRT 73234 11/12/2017 11/12/2017 16/11/2019
Shri Sachin D. Thokal PRT 80222 23/10/2021 28/08/2018 10/02/2022
Mr Vaibhav Dagwar PRT(Music) 76454 26/03/2019 26/03/2019 16/11/2019